فیلمنامه یک روند است، برای بازنویسی اولین کار اینست که فقط آنرا بخوانید و بعد... این گزیده ایست از توصیه های "سید فیلد" یکی از اساتید مجرب فیلمنامه نویسی در آموزش چگونگی بازنویسی فیلمنامه .