حریف دستمان را اگر گرفت تنها با یک چرخش و ضربه می توان وی را نقش زمین کرد .