اگر تنظیماتی انجام دادیم یا مطلبی را اشتباه تایپ کردیم چگونه به حالت قبل از خطا برگردیم ؟ این کلیپ را ببینید ... .