در قسمت سوم لورل و هاردی اتاق رییس دانشگاه آکسفورد را اشغال می کنند و تا می تونند به اون می خندند... .