لحظات زیبا و با مزه از شیرین کاریهای حیوانات توی زندگی ماشینی امروز، سگی که با خودش درگیره، سگ اسکیت سوار و... .