در اکسل نوار فرمول مقادیر هر سلول را نمایش میدهد ، همچنین برای برای تعریف فرمولی خاص در یک سلول از این نوار استفاده میگردد ، این نوار یکی از اصلی ترین و پرکاربرد ترین ابزار ها در اکسل است .