هر کس باید توانایی دفاع کردن از خودش را داشته باشد در این کلیپ با یک تکنیک دفاع شخصی طریقه آزاد کردن دست رو یاد می گیریم .