سینوزیت به طور ساده یعنی التهاب یا عفونت سینوسها . متخصصین ، سینوزیت را به سه گروه حاد (سابقه كمتر از یك ماه ) ، تحت حاد (سابقه یك تا سه ماه ) و مزمن (سابقه بیش از سه ماه ) تقسیم می كنند . دکتر " مهرداد نادریان " متخصص گوش و حلق و بینی درباره انواع سر درد و عوارض آن می گوید .