اکسل برای کپی کردن فرمول 3 روش ارائه داده است ، برای دیدن و تمرین کردن این روشها این کلیپ آموزشی را مشاهده نمایید .