آیا گوش های کودک شما سالم است؟!برای اینکه به پاسخ این سئوال برسید می توانید از این ویدئو و راهنمایی های دکتر "محمود کلایه" کمک بگیرید .