کلیپی زیبا از تصاویر شهید اکبری به همراه بخش هایی از وصیتنامه و دست نوشته های آن شهید بزرگوار .