دلی که نمی سوزد، سرمایه ای که هدر می رود و همسایه‌هایی که اذیت می شوند .