احضار سفیر قرقیزستان به وزارت کشور جهت نگرانی شدید دولت ایران از به کارگیری سرزمین کشورهای منطقه علیه منافع و مصالح و امنیت ایران اعلام شد تا به مقامات قرقیزی منتقل گردد .