گزارش 20:30 از حضور محسوس و نا محسوس مأموران تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت ها در بازار تهران، بررسی صنف کیف و کفش برخورد با متخلفین .