جواب "بلی" 61 درصدی بینندگان برنامه محبوب 90 به عملکرد افشین قطبی در مسابقه پیام کوتاه برنامه نود .(برنامه: نود - تاریخ:10 اسفند - مجری:عادل فردوسی پور)