گزارش 90 پیرامون فهرست دعوت شدگان به تیم ملی از سوی سرمربی و انتقاد از آن در ادوار گذشته از سرمربی گری علی پروین تا علی دایی و افشین قطبی .(برنامه: نود - تاریخ:10 اسفند - مجری:عادل فردوسی پور)