قسمت دوم از گفتگو با "افشین قطبی" پیرامون رابطه و تعامل او با کمیته فنی به همراه گفتگو با "دکتر ذوالفقار نسب" یکی از اعضای کمیته فنی .  (برنامه: نود - تاریخ:10 اسفند - مجری:عادل فردوسی پور)