در قسمت اول از فیلم در جستجوی آقای اسمیت می بینیم که لورل و هاردی به زور سرباز می شن و از همونجا هم قصه شروع می شه که آقای اسمیت...