لورل و هاردی در لباس سربازی و سوار تانک شدنشون که هر لحظه یک ماجرای جدید درست می کنند. قسمت دوم از فیلم در جستجوی آقای اسمیت.