تولد 5 نوزاد دماوندی که با ورودشان برای پدر و مادر حسابی خوش قدم بودند؛ از جمله حضور رئیس سازمان ملی جوانان از طرف رئیس جمهور برای آنها خبرهای عالی داشت .