مناجات عارفانه و عاشقانه با خداوند کریم و بنده نواز برگرفته از برنامه به سمت خدا.