نماهنگ بابا بزرگ‌های فیتیله ای کاری از گروه فیتیله شبکه 2 سیما « امان از دست زمونه، دل ما داره بهونه، نمی خواد تنها بمونه، بریم خونه».