تصاویری مستند دلخراش از چند بیمار شیمیایی که اسیر ظلم و بی عدالتی ناجوانمردانه شیاطین زمان شده اند.