سابقه حجاب در ایران باستان و همچنین توضیحاتی درباره چگونگی کشف حجاب توسط رضا خان . مدت زمان 02:14 .