کلیپی آموزشی درباره عوارض مختلف چاقی و توضیحات دکتر فرشچی در برنامه تصویر زندگی .