فکر میکنین فقط شهرآورد حساس پایتخت حاشیه داره ؟ پیشنهاد می کنیم این کلیپ رو از حاشیه داربی نصف جهان مشاهده کنید .(برنامه: نود - تاریخ:3اسفند - مجری:عادل فردوسی پور)