کلیپ جالب و طنزگونه از مصاحبه با حسن ریوندی استاد تقلید صدا در منزل ایشان ، برگرفته از برنامه صبح به خیر ایران.