بیان بهترین زینت برای فقیر ، در بیان تاثیر گذار آیت الله مجتهدی تهرانی .