کلیپ زیبا و شاد "غصه نخور" کاری از گروه فیتیله «اتل متل ستاره، اخم که فایده نداره، تاب تاب تاب بازی، وقتی میخندی نازی» .