خطر معنوی زبان برای روح و جوارح انسان ، در بیانات آیت الله مجتهدی تهرانی . خطری که زبان دارد هیچ کدام از اعضا و جوارح انسان دارد .