گفتگویی با یک معلم ترکمن که همیشه با لباس سنتی در اجتماع حضور می یابد و بیان احساسش .