روضه خوانی امام حسین (ع) به زبان عربی توسط مداح اهل بیت نزار قطری." یا حسین می خواهم زمانه را به جنون برسانم .... . مدت زمان 5:04