پخش تصاویری از بازجویی یک پلیس هندی از یک خانم متهم به قتل که با خشونت پلیس همراه است ، این کلیپ برای پلیس هند گران تمام شد و پلیس مجبور شد برای کاهش ذهنیت منفی مردم ، پلیس خشن را اخراج نماید .