گزارشی از خبر 20:30 : نبود استانداردهای لازم و شش ساعت معلق بین زمین و هوا ، مصاحبه با چند تن از افراد داخل تله کابین و توضیحات عجیب و غریب یک مسئول!!.