گزارشی از خبر 20:30 در باره خطر مراکز ترک اعتیاد ی که قصد نجات معتادین را دارند ، اما با شکنجه و اذیت و آزار و حتی قتل نیز همراه هستند .