آموزش حواس پنج گانه به وسیله سرود شاد ، مخصوص کودکان ، کاری از گروه فیتیله.