سالها پیچیده ترین سازمان های اطلاعاتی امنیتی جهان از شناسایی وی عاجز بودند ، شخصی که متهم به کشتن بیشترین نظامی های آمریکایی در کره خاکی است .... .