مسلماً کودکان شیرینی زندگی هستند ، شما رو دعوت می کنیم کلیپی ببینید از شیرین کاری های کودکان و شوخی هایی که توسط بزرگتر ها با آنها میشه .