مناجات دلنشین برگرفته از برنامه به سمت خدا " خداوندا فرش زمین عرش بود مرا و از سرم زیاد که به تقدیر تو زمین قرارگاه من شده بود .... "؛ .