گروه فیتیله و این بار با نمایش جذاب سربازی فیتیله ای و فرماندهی که قصد آموزش فنون و مهارت های رزمی و همچنین نظم به سربازان بی نظم را دارد .