بخش اول از مستند اسطوره عماد ، اعترافات کارشناسان موصاد و سیا در مورد شهید عماد مغنیه و خاطرات هم رزمانش .