تمثیلی تاثیر گذار از زبان آیت الله مجتهدی تهرانی برای کسانی که احساس می کنند خدا در حق آنها کم گذاشته است .