آموزش تغییر حساسیت سیستم security ( محافظ کامیوتر در برابر فایل های اینترنتی) و تنظیم میزان ورود به مراحل ممنوعه و پر خطر اینترنت .