زائرانی که در چند روز گذشته به مشهد مسافرت کرده بودند به دلیل نبودن اتوبوس در ترمینال سرگردان شدند و ... .