گزارش 20:30 از یک سودجویی ، متقلبی در مشهد از روغن موتور ماشین ، روغن زرد تقلبی درست می کرده و در بازار به فروش می رسانده و ... .