به نظر شما ضعف و قوت جسمی مادر در میزان شیر تاثیر دارد؟؟؟ از زبان دکتر حلیمی جواب را بشنوید .