فیتیله ای ها و اینبار هم با یک سرود شاد و زیبای دیگر با موضوع یک روز تعطیل .« کارها رو جفت و جور کنید،‌دل‌ها رو غرق نور کنید » .