متنی زیبا از درد دل دختران معصومی که در دام گرگان درنده خوی حیا و عفت جوانان افتاده اند .