فلسفه و چرایی زیارت را از زبان حاج آقای ماندگاری در برنامه "در سوگ جانان" . « زیارت یعنی دیدار ، دیدار یک گم کرده راه با یک راهنمای الهی و کامل ... » .