در موقعی که مادر به بچه شیر می دهد ، مدت زمانی که مادر باید این کار را انجام دهد چه مدت است و مکمل های ویتامینی را از چه زمان باید به شیر اضافه کرد .